PCD - Koherensebb Európa egy igazságosabb világért

A Hand Szövetség a EuropeAid/131141/C/ACT/Multi referencia számú, „Nem-állami szereplők és helyi hatóságok a fejlesztésben: a fejlesztési kérdések tudatos előmozdítása és a fejlesztéshez kapcsolódó oktatás elősegítése az Európai Unióban” kiírású pályázat keretében a World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World („Koherensebb Európa egy igazságosabb világért”) című projektben a társadalmi és politikai támogatás erősítésével törekszik koherens politika kialakítására a nemzetközi fejlesztés területén. A projekt célja szorosan kapcsolódik a Millenniumi Fejlesztési Célokhoz (MFC), különösen fókuszálva az elsőszámú (a súlyos szegénység és éhínség megszűntetése), a hetedik (a környezeti fenntarthatóság biztosítása) valamint a nyolcadik számú (globális partnerségek kiépítése a fejlesztés érdekében) célokra.

A Hand Szövetség nyolc partner szervezettel és egy főpályázóval működik együtt. A főpályázó a belga Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11 asbl), partnerek a belga European network on debt and development (EURODAD), a francia Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) továbbá az Európai Unió új tagországainak HAND-hez hasonló nemzeti platformjai közül a cseh Czech Forum for Development Co-operation (FoRS), az észt Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), a lengyel Zagranica Group – Polish NGDO Platform, a román The Romanian NGDO Platform (FOND), a szlovák Slovak Nongovernmental Development Organisations (NGDOs) Platform és a szlovén Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid (SLOGA). A projektben résztvevő hálózatok tagszervezetein keresztül pedig érintettek még Ausztria, Bulgária, Dánia, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság civil szervezetei is. A projekt koordinációját a főpályázó látja el, valamint egy Irányító Bizottság kerül felállításra, ahova minden résztvevő egy tagot delegál.

A projekt a résztvevő partnerek abbéli szándékából jött létre, hogy saját országukban és az Európai Unió szintjén előmozdítsák a politikai koherenciát a fejlesztéspolitikában. Ennek érdekében szükséges növelni, fejleszteni és megsokszorozni az érdekképviseleti kapacitásokat, a rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket.

Projekt céljai

A projekt átfogó célja: erősíteni a társadalmi és politikai támogatást a koherens fejlesztéspolitika területén, mely megfelelő eszköz a MFC eléréséhez, hozzájárulva az 1., a 7. és a 8. MFC teljesítéséhez.

A nemzeti platformokkal - és ezen keresztül több mint 430 tagszervezettel - együttműködve a projekt konkrét céljai a médiára és a szakpolitikusokra gyakorolt hatás növelése, valamint a projektben résztvevők szerepének megerősítése a nemzeti és Európai Uniós szintű stratégia meghatározásában.

Konkrét célkitűzések

Cél 1.: A civil társadalmi szervezetek kapacitásépítése a koherens fejlesztéspolitika érdekében, a média, a társadalmi nyilvánosság és az érdekképviselet terén végzett munkájuk megerősítése által.

Célcsoport: civilek

A projektben résztvevő országok esetében, kiváltképp az Európai Unió új tagországaiban a civil társadalmi szervezeteknek viszonylag rövid történelmük van a nemzetközi fejlesztés területén. Ezért e szervezetek kevésbé kapcsolódtak be a nemzetközi hálózatok és szervezetek munkájába, ezért kevesebb szakismerettel rendelkeznek, és kevésbé állnak kapcsolatban szakértőkkel, gyakorlattal rendelkezőkkel és kevésbé férnek hozzá modern elemzésekhez a fejlesztés témájában. A koherens fejlesztéspolitika döntéshozóira irányuló hatékonyabb nyomásgyakorlás érdekében szükséges növelni, fejleszteni és megsokszorozni az érdekérvényesítő kapacitásokat és az eszköztárakat.

Eredmények: a koherens fejlesztéspolitikáról jobban tájékoztatott civil társadalmi szervezetek, melynek következtében nemzeti szinten képesek érdekérvényesítő stratégiát kidolgozni és alkalmazni. Szervezettségük pedig nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.

Cél 2.: az újságírók megfelelő felkészítése és tájékoztatása a fejlesztési politikai koherencia témájáról, hogy annak feldolgozásához kellő információval és segédanyagokkal rendelkeznek.

Célcsoport: újságírók

A második cél célcsoportja az újságírók, számukra a szélesebb tájékoztatást és szakmai ismeret elmélyítésének lehetőségét biztosítjuk annak érdekében, hogy a nemzetközi fejlesztés témája nagyobb sajtónyilvánosságot kapjon szemben a jelenlegi alulreprezentáltsággal valamint elősegítendő a különböző újságírói szakterület közti koherencia erősödését. Képzések szervezésével, helyszínlátogatással, sajtóanyagok és ismertető füzetek készítésével kívánunk ehhez hozzájárulni.

Eredmények: magasabb szintű tudás biztosítása az újságírók számára a koherens fejlesztéspolitika hatásairól, ezen keresztül pedig a téma magasabb reprezentáltsága és jelenléte a médiában.

Cél 3.: A döntéshozók figyelemének ráirányítása a fejlesztési politikai koherencia problémájára annak érdekében, hogy fejlesztési kérdésekben koherensebb döntések szülessenek.

Célcsoport: szakpolitikusok

A legtöbb EU országban még mindig kevésbé ismert a koherens fejlesztéspolitika koncepciója és szemlélete. A közigazgatás és a politika kevés ismerettel és tapasztalattal rendelkezik ennek megvalósításáról. Ezért a nemzeti platformok erősítése, valamint a szakpolitikai döntéshozók szakmai kutatásokkal és anyagokkal való támogatása fontos lépés a koherens fejlesztéspolitika irányába tett lépések sorában.

Eredmények: a civil társadalmi szervezetek összehangolt álláspontja a koherens fejlesztéspolitikáról nemzeti, Uniós és nemzetközi szinten lehetővé teszi, hogy a szakpolitikai döntéshozók számon kérhetők legyenek a témában nemzeti, EU-s és nemzetközi szinten.

E három célcsoport (Civil társadalmi szervezetek – média - szakpolitikusok) közti kölcsönhatásnak köszönhetően e három célterületet egymás kiegészítőivé tehető. A megerősített civil szervezetek képessé válnak érdekeik képviseletére és a médiával való hatékony érintkezésre. A média szakemberei számára a koherens fejlesztéspolitika kérdések megértése jobb közvetítést tesz lehetővé, így segítve a társadalmi vita megfelelő körülményeinek kialakulását. A megerősített civil szervezetek és a tájékozottabb média helyzete hatékonyabban tudja felhívni a szakpolitikusok figyelmét a koherensebb politikára a fejlődő világ tekintetében.

A projekt célterületei

A projekt középpontjában a nemzetközi fejlesztés egyéb szakpolitikákkal koherens politikája áll, mely természetétől fogva összetett téma és kihívás. Sok az érintett aktor, a szakpolitika tág területét és szektorait foglalja magába, miközben a Millenniumi Célok teljesítését is számításba kell venni, mely szintén igen széles terület ölel fel.
Emiatt szükséges a projekt fókuszának szűkítése annak érdekében, hogy elkerüljük hatásának elaprózódását. Ezért a politikai koherencián belül egy jól körülhatárolható részre fókuszálunk, melynek következtében a projekt célzottabbá és hatása erőteljesebbé válik. Emellett a projekt hatásai így jobban áttekinthetővé és kiértékelhetővé válnak.

Mindezek alapján a következő célterületek kerültek meghatározásra: kereskedelem, környezet- és klímaváltozás, a globalizáció és tisztességes megélhetés társadalmi dimenziója, migráció valamint pénzügy. Mindezektől függetlenül pedig minden esetben vizsgáljuk a társadalmi nemek [gender] kérdését, mivel a felsorolt hatások közül számos negatívan érinti a társadalmi egyenlőtlenség témáját, kiváltképp a nők helyzetét. Ezért e területre gyakorolt hatásának felmérése minden esetben a projekt részét képezi.

Továbbá a projekt által érintett területek kiválasztásánál egy különleges fókusz is megjelölésre került, nevezetesen a mezőgazdaság és élelmezés témája, mely egyaránt kapcsolódik az első Millenniumi Célhoz (súlyos szegénység és éhínség visszaszorítása) és az uniós pályázati felhívás általános céljához (nagyobb társadalmi támogatás mozgósítása a szegénység visszaszorítása érdekében) is, tudván, hogy földünk szegényeinek 75%-át a kis földművelők és családjaik alkotják.

A projekt valamennyi tevékenysége

Az előkészítő fázis részeként a jelenlegi helyzet felmérése, összehangolt tanulmány készítése történik a koherens fejlesztéspolitika témájában, mely 5000 példányban 9 nyelven lesz elérhető. Szintén ebben a fázisban kerül elfogadásra egy közös, a projektet összefoglaló szlogen.

A civil társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében elemző és didaktikus anyagok készülnek, valamint 3 tréning kerül megrendezésre politikai koherencia témában trénerek részére, alkalmanként 20 résztvevővel. Továbbá 24 nemzeti szintű tréning is, országonként évente 1 - szintén 20 résztvevővel. A projekt megvalósításának második évében 800 résztvevővel a francia partner (CRID) szervezésében nyári egyetemre kerül sor a migráció kérdéseiről, a főpályázó pedig 3 szemináriumot tart a koherens fejlesztéspolitikáról, kurzusonként 100-100 résztvevővel. Szintén a projekt keretében minden partnerország kidolgozza saját nemzeti érdekérvényesítő stratégiáját.

A sajtó jobb felkészítése érdekében információs csomag, eszközkészlet készül a médiában dolgozók részére, továbbá a belga főpályázó a három év alatt évente 3 tanulmányt készít a projekt témájában. Kialakításra kerül 8 nemzeti és egy Európai Uniós szintű újságíró- és média adatbázis. Összesen 120 sajtóanyag elkészítésére, konferencia és médiaesemény megrendezésére kerül sor a három év alatt, valamennyi partner részéről évente 4. A személyes tapasztalatok és benyomások kialakítása, a média és a civil szervezetek interakciójának elősegítése érdekében pedig 20 sajtóút kerül megszervezésre a fejlődő országokba.

A szakpolitikai döntéshozók figyelmének felkeltése érdekében 64 munkacsoport találkozó lesz nemzeti szinten, országonként áltagosan évente 4. Az Unió szintjén összesen 24 platform-találkozó tervezett. Kialakításra kerül 8 nemzeti és egy Európai Uniós szintű döntéshozókat tartalmazó adatbázis. Az érintettek elérése különböző formában történik: levél, formális és informális találkozó keretében; fórum, konferencia, csúcstalálkozó alkalmával; ezek alapján összesen 120 ilyen jellegű esemény és tevékenységre kerül sor nemzeti szinten, évente 5 egy-egy országban. A harmadik év végére a szlovák partner (PMVRO) fórumot szervez az érintett döntéshozók részére. Valamint a platformok képviselőinek lehetősége lesz a projekt ideje alatt kulcsfontosságú nemzetközi konferenciákon (például ENSZ Klímakonferencia, Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri konferenciája, stb.) részt venni az európai és nemzetközi civil társadalmi hálózatok küldötteként. A projekt során partnerenként évente egy részvétel támogatott.

A Hand Szövetség által megvalósítandó, koordinálandó tevékenységek:

 • Az előkészítő fázisban a jelenlegi állapotot felmérő tanulmány készül, mely magyar nyelven is elérhetővé válik.
 • A Hand Szövetség tagjai évente egyszer egy EU-s szintű eseményen vehetnek részt:
  • Szeminárium Belgiumban a koherencia témájában
  • Képzők képzése a koherencia témájában
  • Képzők képzése a szemléletformálás és érdekképviselet témájában
 • Nemzeti szinten a civil szervezetek számára évente egy képzésre kerül sor 20 résztvevővel.
  • a koherencia témájában,
  • szemléletformálás és érdekképviselet témájában,
 • A magyar szervezetek részt vehetnek a francia partner (CRID) szervezésében nyári egyetemi képzésen migráció tárgykörében, és a szlovák Platform által a 3. évben rendezett fórumon
 • A Szövetség megalkotja érdekképviseleti stratégiáját,
 • Létrejön egy-egy magyar újságírókat és fejlesztéspolitikusokat összesítő adatbázis.
 • A sajtó számára készül egy segédanyag a koherens fejlesztéspolitikáról,
 • 2-3 magyar újságíró részvételével sajtóútra kerül sor fejlődő országokba,
 • Előreláthatólag évente 4 hazai sajtóakció kapcsolódik a projekt-tevékenységekhez
 • Előreláthatólag évente 4 nemzeti stakeholder találkozót rendezünk Magyarországon, ezeket kiegészítik az EU-s szintű akciók, 
 • Évente egyszer a Hand Szövetség egy tagja részt vesz egy kulcsfontosságú nemzetközi (pl. kapcsolódó ENSZ) konferencián. 
 • Számos formális és informális találkozóra kerül sor az érintett magyar civil szervezetek és a szakpolitikusok között, melyek alapján hatékony érdekérvényesítő stratégia alakul ki Magyarországon.

Mindezen feladatok, részvételek és események koordinációját, irányítását, szervezését és adminisztrációját magyar relációjában a Hand Szövetség látja el.

Kapcsolat: Balogh Réka, szakpolitikus: reka.balogh@hand.org.hu

Kapcsolódó dokumentumok: http://hand.org.hu/tudastar/1/szakpolitikak_fejlesztesi_celu_kohereciaja_pcd

 
 

Támogatók

1505892267.jpg 1505892234.jpg 1505990842.jpg 1505991303.jpg 1505991790.JPG

copyright © 2012 hand All rights reserved